Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrība “Dēkla” dibināta 1989. gada 4.augustā. Pirms gandrīz 27 gadiem klubā “Kursa” kopā sanāca 49 (pašlaik biedrībā darbojas 65 aktīvas ģimenes), ar bērniem bagātas ģimenes. Šī iniciatīvas vadītā grupa, kurā darbojās arī Gunārs Silakaktiņš, Aigars Štāls, Ildze Lagzdiņa, Aina Kārkla, Vineta Baļķēna, Māra Sēne, Maija un Jānis Džeriņu un citi, bija sagatavojuši dokumentus pavisam jaunas organizācijas dibināšanai, pasaules latviešu daudzbērnu ģimeņu asociācijai “Dēkla”. Par organizācijas emblēmu tika izraudzīts latviešu simbols, jeb saules koks, arī biedrības nosaukums tika izvēlēts atbilstošs biedrības būtībai – Dēkla, auglības dieviete.

Pirmā biedrības prezidente, jeb vadošā amata pārstāve bija Vineta Baļķēna. 1991. gadā biedrību sāka vadīt Brigita Dreiže, kas ir pašreizējā eksperte NVO un sabiedrības integrācijas lietās Liepājas pilsētas Domē. No 2005. gada biedrības vadītāja bija Simona Petrovica, savukārt 2007. gadā Anita Vītola Peneze. Pašlaik LDĢB “Dēkla”vadītājas amatu ieņem Daina Putna kopā ar četrām aktīvam valdes un padomes pārstāvēm.

Biedrības darbības mērogs pārsvarā ir Liepājas pilsētas teritorija, taču sadarbība notiek ar dažādām atbalsta organizācijām citviet Latvijas teritorijā, kā arī ārpus tās piedaloties Eiropas daudzbērnu ģimeņu rīkotajās konferencēs citās Eiropas valstīs. Biedrībā par biedru var iestāties tikai un vienīgi tās daudzbērnu ģimenes, kuras ir oficiāli deklarētas Liepājas pilsētas teritorijā.

LDĢB “Dēkla” biedrības mērķis ir ģimeņu, ar bērniem interešu aizsardzība un ģimenes vērtību popularizēšana sabiedrībā. Biedrības biedri par savas darbības mērķiem izvirzījuši: dažādu jauniešu iesaistīšanu savā darbībā, piekopt sadarbības lauciņu ar citām jauniešu organizācijām, piekopt veselīgu, nekaitīgu dzīves veidu, kas kalpotu par piemēru organizācijas atbalstītājiem, saturīga brīvā laika pavadīšana ar ģimenēm, kā arī piedalīšanās vietējos un starptautiskos projektos.

Kopumā Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrības “Dēkla” svarīgākie uzdevumi ir veicināt biedrības biedru izglitošanu, sadarbību un pieredzes apmaiņu ar citām biedrībām, organizēt informatīvus un kultūras pasākumus, veicināt ģimeņu intigrēšanu sabiedrībā, ierosināt, apkopot un iesniegt valsts un pašvaldības institūcijām priekšlikumus par jautājumiem, kas skar ģimeņu intereses, kā arī nodrošināt efektīvas iekšējās un ārējas sabiedriskās attiecības u.c.

Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrība “Dēkla” ir kļuvusi par sabiedriskā labuma statusa organizāciju kopš 2014.gada 10.jūlija. Lai biedrība saņemtu šī statusa novērtējumu, biedrības vadībai bija jādodas uz Rīgu, kur klātienē piedalījās Finanšu ministrijas sēdē. Šī statusa piešķiršanai tika izvērtēti visi biedrības darbības jomas punkti. Tās darbības joma tiek raksturota dažādās sfērās: labdarībā, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzībā, izglītības atbalstīšanā, vides aizsardzībā, trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanā, kultūras atbalstīšanā u.c.

Vispārējie noteikumi

Saistošie noteikumi:

  1. Katrā biedrības rīkotajā pasākumā vecāki/ aizbildņi uzņemas atbildību par saviem bērniem, par viņu atrašanās vietu, uzvedību u.c.
  2. Pasākumu laikā ģimenes uzņemas atbildību par biedrības inventāru, kuru izmanto pēc nepieciešamības.
  3. Ja tiek apmeklēts biedrības pasākums, taču apmeklētājs no ģimenes ir tikai bērns līdz 14 g.v. bērnam ir jābūt līdzi vecāku rakstiskai atļaujai, kurš pieaugušais (saskaņots ar atbildīgo personu) no pasākuma ir atbildīgs par bērnu, viņa uzvedību u.c.
  4. Ārkārtas gadījumā (veselības stāvokļa pasliktināšanās, trauma, pazušana u.c.) jāziņo valdei, vai pasākuma atbildīgajai personai, lai tiktu nodrošināts kritiskās situācijas rīcībplāns.
  5. Katram vecākam/ aizbildnim ir jāizvērtē dalība rīkotajos pasākumos. Pasākuma kontents tiek nodrošināts dažādām vecuma grupām.